• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • จป.ระดับหัวหน้างาน
  Read More
 • จป.ระดับบริหาร
  Read More
 • คณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.)
  Read More
 • 5 ส.เพื่อความปลอดภัย
  Read More
 • จิตสำนึกด้านความปลอดภัย
  Read More
 • KYT เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
  Read More

จป.ระดับหัวหน้างาน

กำหนดการฝึกอบรม
หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน
บริษัท ศิรินคร เซฟตี้ เทรนนิ่ง จำกัด

วัน/เวลา

หัวข้อวิชา

วิทยากร

วันที่ 1

   

08.30 – 09.00 น.

ลงทะเบียน/ปฐมนิเทศ/Pre-test

 

09.00 – 12.15 น.13.15 – 16.30 น.

หมวดวิชาที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน และบทบาท
หน้าที่ของหัวหน้างาน
(ก) ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
(ข) บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
หมวดวิชาที่ 2 กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
(ก) การบริหารกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ของกระทรวงแรงงาน
(ข) สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทำงาน และการนำกฎหมายไปสู่การปฏิบัติ

วิทยากรที่ได้รับอนุมัติวิทยากรที่ได้รับอนุมัติ

วันที่ 2

   

09.00 – 12.15 น.13.15 – 16.30 น.

16.30 – 16.50 น.

หมวดวิชาที่ 3 การค้นหาอันตรายจากการทำงาน
(ก) การตรวจสอบความปลอดภัย
(ข) การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
(ค) การสอบสวนและการรายงานอุบัติเหตุ
หมวดวิชาที่ 4 การป้องกันและควบคุมอันตรายจากการทำงาน
(ก) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากเครื่องจักร
(ข) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากไฟฟ้า
(ค) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากการเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บวัสดุ
(ง) การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ
(จ) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสิ่งแวดล้อมการทำงาน
(ฉ) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสารเคมี
(ช) การป้องกันและควบคุมปัญหาด้านการยศาสตร์
(ซ) การป้องกันและควบคุมอันตรายในงานก่อสร้าง
(ฌ) การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
Post-test

วิทยากรที่ได้รับอนุมัติวิทยากรที่ได้รับอนุมัติ

หมายเหตุ

* พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.30 – 10.45 น. และเวลา 14.45 – 15.00 น.
* พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.15 – 13.15 น.

 
 • แผน เป้าหมาย การฝึกอบรม ประจำปี 2563 +

  บริษัท ศิรินคร เซฟตี้ เทรนนิ่ง จำกัด แผนอบรม ปี 2563 เดือน จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร คณะกรรมการ คปอ. จป.ระดับเทคนิค โรงแรมคิงปาร์ค อเวนิว กรุงเทพฯ(ตรงข้ามซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์) โรงแรมคิงปาร์ค อเวนิว Read More
 • 1