ขั้นตอนการสมัครเข้าอบรม และชำระเงิน

ขั้นตอนการสมัครเข้าอบรม

ส่งใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เข้าอบรมมาทางโทรสาร หมายเลข 02 3834830 หรือ ทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. นำใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร มาให้เจ้าหน้าที่ในวันแรกของการฝึกอบรม

เอกสารประกอบการสมัคร

  • ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม (ให้ผู้เข้าอบรม และ นายจ้างหรือผู้แทนของบริษัท ลงนาม พร้อมประทับตราบริษัท)
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เข้าอบรม
  • สำเนาประกาศแต่งตั้ง คณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.) เฉพาะหลักสูตร คณะกรรมการ คปอ.

ขั้นตอนการชำระเงิน

อัตราค่าลงทะเบียน ค่าอบรม + Vat 7% หัก ณ ที่จ่าย 3% รวมจ่ายสุทธิ
กรณหัก ณ ที่จ่าย
รวมในกรณี
ไม่หัก ณ ที่จ่าย
 ท่านละ 2,000 140 60 2,080 2,140

 

ชำระเงินโดยเงินสด หรือ สั่งจ่ายเช็ค ในนาม บริษัท ศิรินคร เซฟตี้ เทรนนิ่ง จำกัด

โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาบางนา
บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 058-1-07305-3 ชื่อบัญชี บริษัท ศิรินคร เซฟตี้ เทรนนิ่ง จำกัด

กรุณาหัก ณ ที่จ่าย 3% ในนาม
บริษัท ศิรินคร เซฟตี้ เทรนนิ่ง สานักงานใหญ่เลขที่ 9/41 หมู่ 16 ตาบลบางแก้ว อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0115555011198

กรณีชำระเงินล่วงหน้า กรุณา Fax สำเนาใบโอนเงิน มาที่ 02-383-4830

กรุณานำเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% มาให้ในวันอบรม มิฉะนั้น จะต้องชำระค่าอบรมเต็มจำนวน
กรณียกเลิกการเข้าอบรมกรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนวันอบรม มิฉะนั้น จะต้องชำระค่าอบรมเต็มจำนวน
ค่าลงทะเบียนเข้าอบรม สามารถนำไปลดหย่อนภาษี ได้ 200%