ขั้นตอนการสมัครเข้าอบรม และชำระเงิน

                                  

 

 

ขั้นตอนการสมัครเข้าอบรม

ส่งแบบตอบรับ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้เข้าอบรม ทาง

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

หรือส่งทางไล เบอร์ 086-3315890  คุณทิวาพร

เอกสารประกอบการสมัคร

  • แบบตอบรับการฝึกอบรม (ให้ผู้เข้าอบรม และ นายจ้างหรือผู้แทนของบริษัท ลงนาม พร้อมประทับตราบริษัท)
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เข้าอบรม
  • สำเนาประกาศแต่งตั้ง คณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.) เฉพาะหลักสูตร คณะกรรมการ คปอ.

ขั้นตอนการชำระเงิน

อัตราค่าลงทะเบียน ค่าอบรม + Vat 7% หัก ณ ที่จ่าย 3% รวมจ่ายสุทธิ
       กรณี           มีหัก ณ ที่จ่าย
รวมจ่าย    กรณี
ไม่มี หัก ณ ที่จ่าย
 ท่านละ 2,200 154 66 2,288 2,354

 

ชำระเงินโดยเงินสด หรือ สั่งจ่ายเช็ค ในนาม บริษัท ศิรินคร เซฟตี้ เทรนนิ่ง จำกัด

โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาบางนา
บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 058-1-07305-3 ชื่อบัญชี บริษัท ศิรินคร เซฟตี้ เทรนนิ่ง จำกัด


กรณีชำระล่วงหน้า ส่งหลักฐานชำระมาทางอีเมล หรือทางไล เบรอ์ 086-3315890

กรุณาหัก ณ ที่จ่าย 3% ในนาม
บริษัท ศิรินคร เซฟตี้ เทรนนิ่ง สานักงานใหญ่เลขที่ 9/41 หมู่ 16 ตาบลบางแก้ว อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0115555011198

กรุณานำเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% มาให้ในวันอบรม มิฉะนั้น จะต้องชำระค่าอบรมเต็มจำนวน

กรณียกเลิกการเข้าอบรมกรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนวันอบรม