จป.ระดับบริหาร

ผู้ที่จะเข้าอบรม คือผู้บริหารของบริษัท ทุกคน (ตั้งแต่ผู้ช่วยผู้จัดการขึ้นไป)

สนใจอบรม แจ้งรายชื่อ หรือขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

02-383-4544    ID line : 086-3315890 คุณทิวาพร

 

 

ค่าอบรมท่านละ 2,200 บาท

 

 

กำหนดการฝึกอบรม
หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร
บริษัท ศิรินคร เซฟตี้ เทรนนิ่ง จำกัด

วัน/เวลา

หัวข้อวิชา

วิทยากร

วันที่ 1

   

08.30 – 09.00 น.

ลงทะเบียน/ปฐมนิเทศ/Pre-test

 

09.00 – 12.15 น.

 

 13.15-16.30 น.

 

หมวดวิชาที่ 1 การจัดการความปลอดภัยในการทำงาน
(ก) แนวคิดการจัดการความปลอดภัยในการทำงาน
(ข) บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
หมวดวิชาที่ 2 กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
(ก)การบริหารกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของกระทรวงแรงงาน
(ข) สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และการนำกฎหมายไปสู่การปฏิบัติ

วิทยากรที่ได้รับอนุมัติ


วิทยากรที่ได้รับอนุมัติ

วันที่ 2

   

09.00 – 16.30 น.
16.30 – 16.50 น.

หมวดวิชาที่ 3 การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(ก) แนวคิดการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(ข) แนวคิดมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของกระทรวงแรงงาน
(ค) ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(ง) การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ
Post-test

วิทยากรที่ได้รับอนุมัติ

 

 

หมายเหตุ

* พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.30 – 10.45 น. และเวลา 14.45 – 15.00 น.
* พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.15 – 13.15 น.