คณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.)

กำหนดการฝึกอบรม
หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
บริษัท ศิรินคร เซฟตี้ เทรนนิ่ง จำกัด

วัน/เวลา

หัวข้อวิชา

วิทยากร

วันที่ 1

   

08.30 – 09.00 น.

ลงทะเบียน/ปฐมนิเทศ/Pre-test

 

09.00 – 12.15 น.13.15 – 16.30 น.

หมวดวิชาที่ 1 การบริหารคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ
(ก) แนวคิดระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
(ข) การพิจารณาแผนงานและโครงการความปลอดภัยในการทำงาน และความปลอดภัยนอกงาน
หมวดวิชาที่ 2 กฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน
(ก)กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2549
(ข) สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวข้อง
หมวดวิชาที่ 3 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
(ก) การควบคุมและป้องกันการประสบอันตรายจากการทำงาน
(ข) การสำรวจความปลดภัย

วิทยากรที่ได้รับอนุมัติวิทยากรที่ได้รับอนุมัติวิทยากรที่ได้รับอนุมัติ

วันที่ 2

   

09.00 – 16.30 น.

16.30 – 16.50 น.

หมวดวิชาที่ 3 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ (ต่อ)
(ค) การจัดทำข้อบังคับ คู่มือและมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงาน
(ง) การวางระบบการรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย
(จ) การประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน
(ฉ) การประชุมและการติดตามงาน
Post-test

วิทยากรที่ได้รับอนุมัติ

 

 

หมายเหตุ

* พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.30 – 10.45 น. และเวลา 14.45 – 15.00 น.
* พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.15 – 13.15 น.

 

 

       สนใจเข้าอบรม  ส่งแบบตอบรับ แจ้งรายชื่อ หรือขอรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่

 

                               เบอร์ไล  086-3315890  คุณทิวาพร